fbpx
Czcionka:
Kontrast:

„Termomodernizacja budynku Auto-Remont-Lipert w celu poprawy efektywności energetycznej”

AUTO-REMONT-LIPERT inż. Krzysztof Lipert realizuje projekt pt. „Termomodernizacja budynku Auto-Remont-Lipert w celu poprawy efektywności energetycznej” w ramach działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego. Projekt zostanie zrealizowany w ramach jednego zadania.

Planowane efekty

W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.


Informacje

  • Wartość projektu: 949 974,25 PLN
  • Wartość Funduszy Europejskich: 502 018,90 PLN

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej”

AUTO-REMONT LIPERT INŻ. KRZYSZTOF LIPERT realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4: Wzór na konkurencję II Etap, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele projektu

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy, poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowego sposobu świadczenia usług naprawczych. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie innowacji procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego.

Planowane efekty

Efektem projektu będzie:

– wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu czterech nowych produktów
– wprowadzenie do oferty nowego sposobu świadczenia usług – E-mobilna naprawa
– usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym
– wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem
– osiągnięcie określonych rezultatów finansowych


Informacje

  • Wartość projektu: 1 984 482,00 PLN
  • Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 613 400,00 PLN
  • Wartość Funduszy Europejskich: 999 980,00 PLN